Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Źródła informacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane rozporządzenia oraz zalecenia GIS

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia w zw. z pandemią Covid-19 (koronawirus SARS-CoV-2)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 maja 2020 roku w sprawie: Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 dotyczy utworzenia specjalnego Funduszu, który ma na celu wsparcie studentów i doktorantów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w związku z pandemią COVID-19. Wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić w systemie USOSweb w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi. Wysokość zapomogi to maksymalnie 1000 zł, bądź 2000 zł w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Więcej informacji znajduje się w załączniku do Zarządzenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat dla studentów dotyczący zasad pracy pracowników administracyjnych w dziekanatach, sekretariatach katedr, zakładów i bibliotece wydziałowej od dnia 25 maja br.

Z dniem 25 maja br. przywrócona zostaje praca pracowników administracyjnych w dziekanatach dla kierunków prawo, administracja, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, intellectual property and new technologies, a także w sekretariatach katedr, zakładów i bibliotece wydziałowej na następujących zasadach, uwzględniających w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Covid 19 potrzebę ochrony zdrowotnej pracowników i studentów:

 1. Od dnia 25 maja br. w godz. 8.00-15.30 przywrócona zostaje praca pracowników administracyjnych w dziekanatach, sekretariatach katedr, zakładów z minimalną liczbą pracowników świadczących pracę w budynkach WPiA UJ niezbędną na miejscu do załatwiania spraw administracyjnych;

 2. W indywidualnych i zespołowych sekretariatach katedr i zakładów będzie obecny co najmniej jeden pracownik administracyjny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00-14.00;

 3.  Przywrócenie obecności pracowników administracyjnych w budynkach WPiA UJ nie oznacza odejścia od zdalnych form załatwiania spraw studenckich. Będą one nadal załatwiane w formie zdalnego kontaktu a tylko w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio w budynkach WPiA UJ;

 4. Sprawy studenckie będą załatwiane w dziekanatach, sekretariatach katedr i zakładów przede wszystkim drogą kontaktu elektronicznego i telefonicznego a tylko w wyjątkowych przypadkach w budynkach WPiA UJ z bezpośrednim udziałem studentów przy zachowaniu wymogów przeciwdziałania potencjalnemu zarażeniu wirusem Covid 19;

 5. W sprawach wymagających decyzji dziekana lub prodziekana należy się kontaktować drogą elektroniczną z opiekunem roku. W sytuacjach wymagających bezpośredniej rozmowy z dziekanem lub prodziekanami możliwy jest kontakt telefoniczny (po wcześniejszym ustaleniu terminu w drodze elektronicznej );

 6. W dziekanacie dla kierunku prawo (budynek Collegium Novum) codziennie będą obecne dwie osoby, z których jedna obsługiwać będzie studentów  studiów stacjonarnych a druga  studentów studiów niestacjonarnych;

 7. W dziekanacie dla kierunku administracja I i II stopnia (budynek Pałac Larischa) codziennie obecna będzie jedna osoba obsługująca studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;

 8. W dziekanacie dla kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia stacjonarne I  stopnia oraz dla kierunku intellectual property and new technologies (studia II stopnia) (budynek Józefa 19) codziennie obecna będzie jedna osoba obsługująca studentów obydwu kierunków;

 9. Przed każdym rozpoczynającym się tygodniem pracy będą na stronie dziekanatu podane nazwiska pracowników administracyjnych obecnych w danym dniu w pracy z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie możliwość bezpośredniego z nimi kontaktu;

 10. Jeśli załatwienie sprawy wymaga bezpośredniego udania się do budynku WPiA UJ, studenci zobowiązani są do posiadania środków ochrony osobistej (w tym maseczki lub przyłbicy, rękawiczek etc), przestrzegania standardów odległości oraz bezwzględnego stosowania się do rygorów określonych pisemnie i ustnie przez władze i pracowników administracyjnych;

 11. Udzielanie studentom informacji w dziekanatach i sekretariatach odbywa się wyłącznie telefonicznie i drogą elektroniczną;

 12. Zabrania się studentom załatwiania spraw w towarzystwie osób postronnych, chyba że okoliczność taka jest uzasadniona prawnie (w  szczególności w przypadku osób niepełnosprawnych);

 13. Studenci przed udaniem się do dziekanatu lub sekretariatu katedry lub zakładu zobowiązani są do załatwienia sprawy przede wszystkim zdalnie. Studenci zobowiązani są  do systematycznego zapoznawania się z komunikatami zamieszczonymi na stronie WPIA UJ, katedr i zakładów oraz do systematycznego sprawdzania poczty uniwersyteckiej;

 14. Biblioteka wydziałowa będzie obsługiwała studentów wypożyczając książki do domu. Zasady korzystania z biblioteki określone będą na stronie internetowej biblioteki. Czytelnia jest nieczynna do odwołania. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia dydaktyczne na uczelniach zawieszone co najmniej do 24 maja 2020 r. – rozporządzenie MNiSW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przesuwa datę możliwego rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na uczelniach – teraz jest to 24 maja 2020 r. Wskazana data nie musi być datą ostateczną, możliwe są kolejne przesunięcia i odrębne regulacje.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zmiany w zakresie m.in. w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zob. art. 60. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.) , a także w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zob. art. 63. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.).

Zmiany najistotniejsze dla studentów i doktorantów:

 • w zakresie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  • ​do art. 281 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 198a ustawy, o której mowa w art. 1, zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jest przyznawana doktorantom, o których mowa w ust. 1, przez kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie. Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i art. 92 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.”; 
 • w zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  • Art. 51b ust. 3 i 4
   "3. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3, jest przyznawana przez rektora. Przepisów Kpa i art. 92 ust. 2 nie stosuje się.
   4. W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni."
  • Art. 76a. 1. "Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
   2. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, o którym mowa w ust. 1, uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.”
  • Art. 198b. "W przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów."

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy.

Ujednolicony tekst rozporządzenia MNiSW z dnia 23 marca 2020 r.

W części przeznaczonej na pliki do pobrania znajduje się ujednolicony tekst rozporządzenia MNiSW w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 z dnia 23 marca 2020 r., opracowany na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 511, 528 i 643.

Uwaga: §1 ww. rozporządzenia został zmieniony rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 741). Słowa "26 kwietnia" zostały zastąpione "24 maja".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Kolegium Dziekańskiego - zajęcia na odległość, sesja, praktyki

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Studentki i Studenci, 

pragniemy poinformować, iż w najbliższych dniach będą przedstawione i konsultowane nowe wydziałowe rekomendacje ws. prowadzenia zajęć na odległość. Będą one zmierzały w kierunku zwiększenia interaktywności zajęć, lepszego wykorzystania dostępnych narzędzi telekonferencyjnych oraz ujednolicenia metod i ilości materiałów dydaktycznych udostępnianych studentom. Analiza zebranych ankiet studenckich z zeszłego tygodnia wskazuje, że większość przedmiotów jest realizowana poprawnie, jednakże zostały zidentyfikowane konkretne problemy, nad rozwiązaniem których pracujemy. Ankieta studencka będzie na nowo aktywowana w drugiej połowie kwietnia. 

Elementem rekomendacji będą również sposoby przeprowadzenia egzaminów w okresie trwania epidemii. Pragniemy zapewnić wszystkich Studentów i Studentki Wydziału Prawa i Administracji, iż pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi rozliczenie roku akademickiego oraz przeprowadzenie egzaminów. Dalsze informacje w sprawie sesji egzaminacyjnej będą przekazywane na bieżąco, a do 24 kwietnia zostaną podane informacje w sprawie egzaminów przedterminowych. 

Praktyki studenckie są ważnym elementem programów niemal wszystkich kierunków studiów na naszym Wydziale. W wyniku wprowadzonych restrykcji mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronowirusa nie wszystkie praktyki mogą się odbywać zgodnie z założonym planem, dlatego do 24 kwietnia zostanie przekazana informacja o: 

 • zasadach kontynuacji rozpoczętych praktyk, 

 • sposobie realizacji praktyk w formie zajęć zastępczych przez studentów, którzy będą przystępowali do egzaminów dyplomowych w obecnym roku akademickim. 

Studenci, którzy nie mają zaliczonych praktyk, a realizują ostatni rok studiów otrzymali do wypełnienia ankietę, która pozwoli lepiej zaplanować zajęcia zastępcze - prosimy o jej obowiązkowe wypełnienie do 14 kwietnia (wtorek). 

Prosimy o systematyczne korzystanie z poczty uniwersyteckiej, śledzenie strony internetowej Wydziału oraz naszych mediów społecznościowych. 

Z poważaniem 

Kolegium Dziekańskie 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzwyczajny tryb pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego potrwa co najmniej do 15.05.2020 r.

Przedstawiamy treść komunikatu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.


„Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 nadal obowiązuje całą społeczność akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego nadzwyczajny tryb pracy określony w wydanych dotychczas wewnętrznych aktach prawnych UJ.
Przewidywany termin zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego to 15 maja 2020 roku.

O ostatecznym terminie zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu
Jagiellońskiego zostaną Państwo powiadomieni w odrębnym komunikacie.


Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor UJ"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Możliwość zamówienia skanów materiałów z Biblioteki Jagiellońskiej

Biblioteka Jagiellońska zgłasza gotowość udostępniania niezbędnych zbiorów w postaci elektronicznej (skanów).

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób kończących studia pierwszego, drugiego bądź trzeciego stopnia (dla których termin złożenia pracy upływa 30 września 2020 r.), które ze względu na zamknięcie bibliotek, a tym samym brak możliwości dostępu do koniecznych materiałów, napotykają utrudnienia w ukończeniu prac. Składane zamówienia będą realizowane w miarę możliwości kadrowych i technicznych.
 
Realizacja digitalizacji wskazanej pozycji książkowej przebiega w oparciu o poniższą procedurę:
 1. Promotor pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej wysyła zamówienie do Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów BJ na adres mailowy: oinka@uj.edu.pl ,podając imię i nazwisko studenta oraz tytuł/tytuły potrzebnych mu pozycji i zakres stron do skanowania.
 2. Wykonane skany są przesłane Zamawiającemu.
W okresie zamknięcia Biblioteki Jagiellońskiej w związku z zagrożeniem epidemicznym usługa ta świadczona jest bezpłatnie, z zachowaniem praw autorskich.
Biblioteka Jagiellońska prowadzi dokładny rejestr wszystkich złożonych zamówień.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca Dziekanatu - zamknięcie, dyżur

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji UJ (dot. spraw finansowych, ogólnych) będzie nieczynny do odwołania.

Wszelką korespondencję prosimy zostawiać na dzienniku podawczym UJ – ul. Gołębia 24 (parter).

Pilne sprawy będą załatwiane w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 13.00.

Kontakt telefoniczny w pilnych sprawach: 506 006 566.

Z upoważnienia Dziekana Wydziału
Krzysztof Kopacz
Kierownik Administracyjny WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamknięcie budynku przy ul. Olszewskiego 2

Budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Olszewskiego 2 będzie zamknięty do odwołania z wyjątkiem każdego wtorku w godzinach od 9.00 – 13.00.

Z upoważnienia Dziekana Wydziału

Krzysztof Kopacz
Kierownik Administracyjny WPIA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia Rektora i Dziekana

UWAGA – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego:

- Odwołuje się wykłady dla studentów oraz doktorantów i zaleca się ich udostępnienie w formie elektronicznej;

- Odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego;

- Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński;

- Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych;

 

Ponadto Dziekan WPiA UJ, na mocy upoważnienia Rektora UJ:

- ZAWIESZA ze skutkiem natychmiastowym wszystkie pozostałe zajęcia (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty, lektoraty) prowadzone na wszystkich kierunkach studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej do dnia 15 marca br. (okres wydłużony do dnia 25 marca br. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 marca 2020 r. – D.U. poz. 405).

Prowadzący są proszeni o przeprowadzenie zajęć albo udostępnienie materiałów dydaktycznych, w miarę możliwości, drogą elektroniczną.

 

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku wprowadza nadzwyczajny tryb pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Załączamy pełną treść Zarządzeń Rektora i Zarządzenia Dziekana (u dołu strony), prosimy o śledzenie dalszych komunikatów, które będą publikowane na stronie internetowej WPiA UJ oraz www.facebook.com/wpia.uj/. Studentów i pracowników prosimy także o monitorowanie uczelnianych skrzynek pocztowych, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o sposobie funkcjonowania struktur Uniwersytetu, a także przeprowadzania zajęć w formie e-learningu.