Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Źródła informacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

więcej o

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia w zw. z pandemią Covid-19 (koronawirus SARS-CoV-2)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Z dniem 25 maja br. przywrócona zostaje praca pracowników administracyjnych w dziekanatach dla kierunków prawo, administracja, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, intellectual property and new technologies, a także w sekretariatach katedr, zakładów i bibliotece wydziałowej na następujących zasadach, uwzględniających w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Covid 19 potrzebę ochrony zdrowotnej pracowników i studentów:

 1. Od dnia 25 maja br. w godz. 8.00-15.30 przywrócona zostaje praca pracowników administracyjnych w dziekanatach, sekretariatach katedr, zakładów z minimalną liczbą pracowników świadczących pracę w budynkach WPiA UJ niezbędną na miejscu do załatwiania spraw administracyjnych;

 2. W indywidualnych i zespołowych sekretariatach katedr i zakładów będzie obecny co najmniej jeden pracownik administracyjny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00-14.00;

 3.  Przywrócenie obecności pracowników administracyjnych w budynkach WPiA UJ nie oznacza odejścia od zdalnych form załatwiania spraw studenckich. Będą one nadal załatwiane w formie zdalnego kontaktu a tylko w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio w budynkach WPiA UJ;

 4. Sprawy studenckie będą załatwiane w dziekanatach, sekretariatach katedr i zakładów przede wszystkim drogą kontaktu elektronicznego i telefonicznego a tylko w wyjątkowych przypadkach w budynkach WPiA UJ z bezpośrednim udziałem studentów przy zachowaniu wymogów przeciwdziałania potencjalnemu zarażeniu wirusem Covid 19;

 5. W sprawach wymagających decyzji dziekana lub prodziekana należy się kontaktować drogą elektroniczną z opiekunem roku. W sytuacjach wymagających bezpośredniej rozmowy z dziekanem lub prodziekanami możliwy jest kontakt telefoniczny (po wcześniejszym ustaleniu terminu w drodze elektronicznej );

 6. W dziekanacie dla kierunku prawo (budynek Collegium Novum) codziennie będą obecne dwie osoby, z których jedna obsługiwać będzie studentów  studiów stacjonarnych a druga  studentów studiów niestacjonarnych;

 7. W dziekanacie dla kierunku administracja I i II stopnia (budynek Pałac Larischa) codziennie obecna będzie jedna osoba obsługująca studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;

 8. W dziekanacie dla kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia stacjonarne I  stopnia oraz dla kierunku intellectual property and new technologies (studia II stopnia) (budynek Józefa 19) codziennie obecna będzie jedna osoba obsługująca studentów obydwu kierunków;

 9. Przed każdym rozpoczynającym się tygodniem pracy będą na stronie dziekanatu podane nazwiska pracowników administracyjnych obecnych w danym dniu w pracy z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie możliwość bezpośredniego z nimi kontaktu;

 10. Jeśli załatwienie sprawy wymaga bezpośredniego udania się do budynku WPiA UJ, studenci zobowiązani są do posiadania środków ochrony osobistej (w tym maseczki lub przyłbicy, rękawiczek etc), przestrzegania standardów odległości oraz bezwzględnego stosowania się do rygorów określonych pisemnie i ustnie przez władze i pracowników administracyjnych;

 11. Udzielanie studentom informacji w dziekanatach i sekretariatach odbywa się wyłącznie telefonicznie i drogą elektroniczną;

 12. Zabrania się studentom załatwiania spraw w towarzystwie osób postronnych, chyba że okoliczność taka jest uzasadniona prawnie (w  szczególności w przypadku osób niepełnosprawnych);

 13. Studenci przed udaniem się do dziekanatu lub sekretariatu katedry lub zakładu zobowiązani są do załatwienia sprawy przede wszystkim zdalnie. Studenci zobowiązani są  do systematycznego zapoznawania się z komunikatami zamieszczonymi na stronie WPIA UJ, katedr i zakładów oraz do systematycznego sprawdzania poczty uniwersyteckiej;

 14. Biblioteka wydziałowa będzie obsługiwała studentów wypożyczając książki do domu. Zasady korzystania z biblioteki określone będą na stronie internetowej biblioteki. Czytelnia jest nieczynna do odwołania. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 maja 2020 roku w sprawie: Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 dotyczy utworzenia specjalnego Funduszu, który ma na celu wsparcie studentów i doktorantów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w związku z pandemią COVID-19. Wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić w systemie USOSweb w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi. Wysokość zapomogi to maksymalnie 1000 zł, bądź 2000 zł w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Więcej informacji znajduje się w załączniku do Zarządzenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron