Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180316

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Czy powiaty i województwa są potrzebne?

Data: 16.03.2018
Czas rozpoczęcia: 9:00
Miejsce: ulica Krupnicza 33A, 31-123 Kraków, Polska
Organizator: Koło Naukowe Administratywistów TBSP UJ
Kontakt: konferencja.kna2018@gmail.com

Koło Naukowe Administratywistów TBSP UJ wespół z Towarzystwem Doktorantów UJ ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu i samorządzie województwa”.

Dnia 5 czerwca 1998 r. uchwalono ustawy o samorządzie powiatu, samorządzie województwa oraz administracji rządowej w województwie. Z kolei 24 lipca 1998 r. uchwalono ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Tym sposobem reforma administracyjna stała się faktem. Przez 20 lat powiaty i województwa wrosły w ustrój naszego państwa oraz jego porządek prawny tak, że obecnie trudno sobie wyobrażać wprowadzenie zmian, nie mówiąc o znoszeniu ich. Tak samo jednak jak przekonujące są argumenty zwolenników obecnego podziału, tak równie oczywiste potrafią być argumenty jego przeciwników. Do tarć dochodzi na wielu płaszczyznach.

Pragniemy, aby konferencja niniejsza stanowiła forum wymiany poglądów na temat obowiązującego podziału terytorialnego naszego kraju, jego niewątpliwych zalet, ale również wad. W tym celu zaprosiliśmy do zabrania głosu nie tylko rodzimych teoretyków oraz praktyków, ale również ekspertów zagranicznych, którzy zapewnią analizę prawno porównawczą przedmiotowej materii, udzielą rad, a może i przestróg. Jeżeli konferencja nasza stanie się przyczynkiem do szerszej dyskusji nad omawianymi zagadnieniami, będzie można ją uznać za pełny sukces.
Zaproszenie do czynnego i biernego uczestnictwa kierujemy do studentów i doktorantów.

Jako że problematyka samorządu terytorialnego zawsze wymagała podejścia interdyscyplinarnego, toteż tematy wystąpień mogą wykraczać poza szeroko rozumowane prawo samorządowe czy administracyjne.
Proponowane obszary zagadnień:
• Ustrój samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa
• Mienie samorządowe
• Aspekty prawnofinansowe samorządu
• Zespolenie administracji
• Analiza prawno porównawcza
• Nadzór i kontrola sądowa
• Pracownicy samorządowi
• Zadania i współdziałanie jst
Cenne także będą wszelkie uwagi odnośnie relacji omawianej materii z szeroko pojętą problematyką samorządu gminnego, jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Wszakże przez pierwsze osiem lat funkcjonowania odrodzonego samorządu w naszym kraju stanowił on jedyne tego typu ogniwo. Dlatego też wszelkie wystąpienia zmierzające do odpowiedzi na pytania jak wobec tego zmieniła się sytuacja gmin po przeprowadzeniu reformy samorządowej i czy z punktu widzenia zasady subsydiarności miała ona sens będą mile widziane.

Konferencja odbędzie się dnia 16 marca 2018 r. w auli A Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie.

Abstrakty proponowanych wystąpień o długości 100-200 słów w języku polskim i angielskim należy przesyłać za pośrednictwem formularza Google w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018 r.
FORMULARZ REJESTRACJI: https://goo.gl/X6hvFB

Udział, zarówno czynny jak i bierny, jest bezpłatny.

Organizatorzy nie przewidują wydania publikacji pokonferencyjnej.

Wszelkie niezbędne informacje będą udostępniane na bieżąco na stronie wydarzenia oraz fanpage’u KNA na Facebooku. Pytania można także kierować na adres e-mail: konferencja.kna2018@gmail.com

Widok zawartości stron Widok zawartości stron