Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Język angielski dla prawa niestacjonarnego

Do uczestnictwa w trzyletnim kursie lektoratowym mają prawo tylko i wyłącznie studenci Prawa Niestacjonarnego w UJ, którzy zalogowali się do grup lektoratowych przez USOS WPiA będąc na II roku studiów

Do uczestnictwa w trzyletnim kursie lektoratowym mają prawo tylko i wyłącznie studenci Prawa Niestacjonarnego w UJ, którzy zalogowali się do grup lektoratowych przez USOS WPiA będąc na II roku studiów.

Osoby kontynuujące kurs roku mają obowiązek zalogowania się do grup na roku III i IV.

Harmonogram zajęć znajduje się na stronie WPiA w zakładce HARMONOGRAMY.

Rozpoczynanie kursu na roku III lub IV NIE JEST MOŻLIWE.

Od roku 2015/16 studentów obowiązuje egzamin na poziomie minimum B2+ (Rudiments of Legal English and General English)

Wobec powyższego żadne egzaminy zewnętrzne nie mogą być uznawane.

Kurs trwa trzy lata wg następującego schematu: II rok 42 h, III rok 42 h, IV rok 60 h oraz egzamin na poziomie B2+ lub C1.

Studenci otrzymują zaliczenia roczne.

Aby otrzymać zaliczenie student powinien regularnie uczęszczać na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze. W przypadku większej ilości nieobecności student zobowiązany jest do przedstawienia zwolnienia lekarskiego w terminie do 14 dni.

Zaliczenie z oceną przysługuje studentowi, który spełnia w/w warunki oraz zaliczy test roczny na min. 60%.

Na roku II i III studenci, którzy otrzymają zaliczenie z oceną w pierwszym terminie są premiowani dodatkowymi punktami doliczanymi do wyniku Egzaminu końcowego na IV roku, po 2 pkt za każdy rok.

ROK IV – wpisy do USOS- studenci muszą zarejestrować się na Egzamin B2+ lub C1.

Na roku IV studenci muszą uzyskać zaliczenie z oceną, które jest warunkiem dopuszczenia do Egzaminu końcowego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie polega na przygotowaniu obszernych wypowiedzi na 5 wylosowanych na początku roku akademickiego tematów z zakresu prawa i dogłębnym omówieniu zagadnień wskazanych przez wykładowcę. Zestawy tematów zostaną podane przez prowadzących zajęcia w październiku 2018.

Za wypowiedzi student może uzyskać 3, 4 lub 5 pkt, które będą doliczone do wyniku Egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy ma formę pisemną i oceniany jest wg następującej skali:

  • 60-74 dst
  • 75-79 dost plus
  • 80-88 dobry
  • 89-93 dobry plus
  • 94-100 bardzo dobry