Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Dziekanat to jednostka organizacyjna przydzielona do pomocy dziekanowi. Jego zadaniem jest obsługa administracyjna Wydziału, a w szczególności kompleksowa obsługa procesu kształcenia. W tym drugim aspekcie pełni on przede wszystkim funkcję sekretariatu studenckiego. Przedstawicielami dziekanatu wyznaczonymi w porozumieniu z organami Samorządu do bezpośredniej obsługi studentów są opiekunowie roku.

Do podstawowych obowiązków dziekanatu należy:

 • przygotowywanie i wykonywanie decyzji dziekana i prodziekanów,
 • dokonywanie wpisów na studia (immatrykulacja, zmiana kierunku, przeniesienie z innej uczelni, wznowienie),
 • rozliczanie studentów i wpisywanie ich na kolejne lata studiów,
 • przyjmowanie wniosków i deklaracji przedmiotowych,
 • wydawanie, przedłużanie i unieważnianie legitymacji studenckich,
 • wydawanie zaświadczeń (np. zaświadczeń o studiowaniu),
 • obliczanie średniej ocen i opracowywanie rankingów,
 • naliczanie i windykowanie należności za usługi edukacyjne,
 • przenoszenie studentów pomiędzy seminariami (za zgodą prodziekana),
 • obsługa egzaminów dyplomowych i systemu APD,
 • wydawanie dyplomów ukończenia studiów.

 

UWAGA!

Sprawy studenckie rozpatrywane są wyłącznie przez właściwych prodziekanów. To właśnie oni – w imieniu dziekana i w zakresie przez niego ustalonym – rozpatrują wnioski (podania) dotyczące m.in. toku studiów czy opłat za usługi edukacyjne, wydając stosowne decyzje, postanowienia i zaświadczenia, a także podejmując inne, niezbędne czynności i akty. Pisma adresowane do prodziekanów należy zawsze składać za pośrednictwem odpowiedniego dziekanatu – osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną (list polecony).

 

Dziekanaty przyjmują studentów od wtorku do piątku w godzinach 11:00–14:00. Dla studentów niestacjonarnych dziekanaty są dodatkowo czynne w piątki i soboty w terminach zjazdów, w godzinach podanych na stronie Wydziału.

UWAGA!

Dziekanaty nie obsługują studentów w poniedziałki. Wbrew obiegowym opiniom nie oznacza to, że jego pracownicy mają w tym czasie wolne. Dzień ten jest bowiem przeznaczony na porządkowanie i załatwianie spraw nagromadzonych w ciągu poprzedzającego tygodnia. Ich liczba potrafi niekiedy przyprawić o zawrót głowy – warto zatem zdobyć się na odrobinę zrozumienia i uwzględnić ten fakt w swoich planach.

Prodziekani przyjmują studentów wyłącznie w godzinach dyżurów, które z reguły odbywają się dwa razy w tygodniu. Większość spraw można jednak z powodzeniem załatwić w dziekanacie.

 

Wizytę w dziekanacie lub u prodziekana należy każdorazowo poprzedzić elektroniczną rejestracją za pośrednictwem specjalnego formularza. W formularzu należy podać swoje dane, wskazać dzień wizyty oraz krótko opisać sprawę, która ma być przedmiotem rozmowy. Po prawidłowym wykonaniu tej czynności na stronie wyświetlana jest sugerowana godzina wizyty.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy dziekanatów (m.in. dane opiekunów roku,  dane kontaktowe, godziny przyjęć) znajdują się na stronie internetowej Wydziału.

więcej o

Za obsługę administracyjną katedr i zakładów odpowiadają ich sekretariaty.

Do podstawowych obowiązków sekretariatu należy:

 • przygotowywanie harmonogramów zajęć,
 • ustalanie i modyfikowanie limitów miejsc,
 • tworzenie i likwidowanie grup zajęciowych,
 • dopisywanie na zajęcia poza rejestracją (za zgodą prowadzącego),
 • obsługa sesji egzaminacyjnych (terminy, limity, rejestracje).

Dane kontaktowe do Katedr znajdziesz pod linkiem:

więcej o

Koordynator odpowiada za sprawną pracę Uczelnianego Systemu Obsługi Studiów (USOSweb) na szczeblu wydziałowym. Do jego obowiązków należy w szczególności wprowadzanie do systemu informacji o wymaganiach dla poszczególnych programów i etapów studiów oraz  planowanie i przygotowywanie rejestracji na przedmioty. Koordynator jest również osobą właściwą w sprawach rozwiązywania problemów technicznych.

KOORDYNATOR

Bożena Smolarska
b.smolarska@uj.edu.pl

Każdy przedmiot, niezależnie od przyjętej formy zajęć, posiada zawsze co najmniej jednego prowadzącego. Prowadzący może być przypisany bądź do całego przedmiotu (np. wykładu), bądź do określonej grupy zajęciowej (np. grupy ćwiczeniowej). W przypadku, gdy ten sam przedmiot prowadzony jest przez kilka osób, najwyższe uprawnienia przysługują koordynatorowi przedmiotu.

Do podstawowych obowiązków prowadzącego należy:

 • opracowywanie i uzupełnianie sylabusów przedmiotów,
 • organizacja zajęć dydaktycznych,
 • organizacja egzaminów i zaliczeń,
 • wpisywanie ocen i zaliczeń do protokołów,
 • wpisywanie „NZAL” studentom nieobecnym na zadeklarowanym terminie egzaminu,
 • rozpatrywanie wniosków o przywrócenie terminu (usprawiedliwienie nieobecności),
 • wprowadzanie adnotacji o przepisaniu oceny,
 • pełnienie regularnych dyżurów.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron