Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich dla studentów studiów doktoranckich na WPiA UJ

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich wnioski do Rady Dyscypliny Nauki prawne o wyznaczenie promotora należy składać w terminie 12 dni przed planowanym posiedzeniem Rady na następujących formularzach:

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny planowane są na każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Tzw. „Dalsze stadia przewodu doktorskiego"

CZYNNOŚCI WEDŁUG „STARYCH PRZEPISÓW"

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – przedstawia swoją pisemną opinię na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego.
 2. Po otrzymaniu akceptacji od promotora doktorant składa w Dziekanacie Wydziału:
  • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej,
  • wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich,
  • rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD,
  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem,
  • dane konieczne do oznaczenia pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich,
  • oświadczenie o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch, w tym co najmniej jeden spoza jednostki);
 4. Rada Wydziału powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

CZYNNOŚCI WEDŁUG „NOWYCH PRZEPISÓW"

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – przedstawia swoją pisemną opinię na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego.
 2. Po otrzymaniu akceptacji od promotora doktorant składa w Dziekanacie Wydziału:
  • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej,
  • wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich,
  • streszczenie rozprawy w języku polskim,
  • streszczenie rozprawy w języku angielskim;
  • rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD,
  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem,
  • dane konieczne do oznaczenia pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich,
  • oświadczenie o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch, w tym obydwaj spoza jednostki);
 4. Rada Wydziału powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

Egzaminy w przewodzie doktorskim

Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów w przewodzie doktorskim przystępuje osoba, dla której zostały powołane komisje w przewodzie doktorskim.

Komisje powołane przez Radę Wydziału przeprowadza egzaminy doktorskie w zakresie:

 1. dyscypliny podstawowej – odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej (dyscyplina: prawo),
 2. dyscypliny dodatkowej – innej, niż dyscyplina podstawowa (wskazanej przez kandydata we wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego),
 3. języka nowożytnego – przed komisją, w skład której wchodzi lektor, zatrudniony w Jagiellońskim Centrum Językowym. Do egzaminu z języka nowożytnego zostaje dopuszczony doktorant, który uzyskał zaliczenie konsultacji językowych.

Doktorant, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego znajdujący się w wykazie załączonym do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej można przystąpić nie wcześniej, niż po uzyskaniu jednej pozytywnej recenzji, a do egzaminu z języka nowożytnego – po powołaniu komisji egzaminacyjnej.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i przeprowadzenie obrony

 1. Po zdaniu egzaminów doktorskich i wpłynięciu recenzji komisja w przewodzie doktorskim powołana przez Radę Wydziału dokonuje przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszcza ją do publicznej obrony.
 2. Okres pomiędzy dopuszczeniem do obrony a publiczną obroną musi wynieść co najmniej 10 dni.