Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich dla osób nie będących studentami studiów doktoranckich

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Informacje dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego są w przygotowaniu.

Tzw. „Dalsze stadia przewodu doktorskiego"

CZYNNOŚCI WEDŁUG „STARYCH PRZEPISÓW"

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, kandydat przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – przedstawia swoją pisemną opinię na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego.
 2. Po otrzymaniu akceptacji od promotora kandydat składa w Dziekanacie Wydziału:
  • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej,
  • wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich,
  • rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD,
  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem,
  • dane konieczne do oznaczenia pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich,
  • oświadczenie o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich
  • oświadczenie o refundacji kosztów związanych z przewodem doktorskim dla osób, które oświadczenia nie składały przed otwarciem przewodu doktorskiego (zał. nr 7).
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch, w tym co najmniej jeden spoza jednostki);
 4. Rada Wydziału powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

CZYNNOŚCI WEDŁUG „NOWYCH PRZEPISÓW"

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, kandydat przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – przedstawia swoją pisemną opinię na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego.
 2. Po otrzymaniu akceptacji od promotora doktorant składa w Dziekanacie Wydziału:
  • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej,
  • wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich,
  • streszczenie rozprawy w języku polskim,
  • streszczenie rozprawy w języku angielskim;
  • rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD,
  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem,
  • dane konieczne do oznaczenia pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich,
  • oświadczenie o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch, w tym obydwaj spoza jednostki);
 4. Rada Wydziału powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

Egzaminy w przewodzie doktorskim

Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów w przewodzie doktorskim przystępuje osoba, dla której zostały powołane komisje w przewodzie doktorskim.

Komisje powołane przez Radę Wydziału przeprowadza egzaminy doktorskie w zakresie:

 1. dyscypliny podstawowej – odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej (dyscyplina: prawo),
 2. dyscypliny dodatkowej – innej, niż dyscyplina podstawowa (wskazanej przez kandydata we wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego),
 3. języka nowożytnego – przed komisją, w skład której wchodzi lektor, zatrudniony w Jagiellońskim Centrum Językowym. Do egzaminu z języka nowożytnego zostaje dopuszczony doktorant, który uzyskał zaliczenie konsultacji językowych.

Kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego znajdujący się w wykazie załączonym do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej można przystąpić nie wcześniej, niż po uzyskaniu jednej pozytywnej recenzji, a do egzaminu z języka nowożytnego – po powołaniu komisji egzaminacyjnej.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i przeprowadzenie obrony

 1. Po zdaniu egzaminów doktorskich i wpłynięciu recenzji komisja w przewodzie doktorskim powołana przez Radę Wydziału dokonuje przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszcza ją do publicznej obrony.
 2. Okres pomiędzy dopuszczeniem do obrony a publiczną obroną musi wynieść co najmniej 10 dni.