Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dla studentów

Web Content Display Web Content Display

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2023/24

Informujemy, że w roku akademickim 2023/24 studenci ostatnich lat studiów przygotowujący prace dyplomowe licencjackie i magisterskie zobowiązani są do przestrzegania przepisów nowego Regulaminu studiów UJ obowiązującego od 1.10.2019 r.
Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują zarządzenia:
Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Aby uzyskać dostęp w USOSweb do AP (Archiwum Prac), UJ należy wysłać mailem na adres mailowy opiekuna ostatniego roku studiów następujące dane: tytuł pracy dyplomowej, dane promotora i recenzentów- co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Należy poinformować opiekuna roku, czy egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany z wykorzystaniem technologii informatycznych, podając Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej oraz złożyć poniższe oświadczenie:
oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo

Ponieważ egzamin dyplomowy przeprowadzany w formie online traktowany jest jako „wyjątek” do powyższego oświadczenia należy dołączyć wniosek wraz z uzasadnieniem o możliwość przeprowadzenia egzaminu w takiej formie oraz opinię Promotora.

W przypadku skorzystania z form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. ZintegrUJ, Biuro Projektu , Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia. (Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego)

Powyższe oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.zintegruj.uj.edu.pl w zakładce (O projekcie - Dokumenty projektowe - Zadanie 2 i 4) oraz na stronie WPiA.

§ 18 Regulaminu UJ stanowi:

 1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.
 1. Promotor zatwierdza pracę dyplomową do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Zatwierdzenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego.
 2. Promotor zatwierdza pracę dyplomową, jeżeli jej oryginalność nie budzi wątpliwości. W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, przepisy § 13 stosuje się odpowiednio.
 1. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia spełnienia wszystkich warunków dopuszczenia do tego egzaminu przewidzianych w programie studiów i Regulaminie UJ. Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.

§ 13 Regulaminu UJ

 1. Rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na:
  1. przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
  2. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;
  3. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
  4. naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż określony w pkt 1-3;
  5. sfałszowaniu badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa naukowego.

Ponadto do rozliczenia przed obroną student jest zobowiązany:

 • zgłosić w systemie USOSweb program do rozliczenia (po uzyskaniu wpisów ocen, ZAL, NZAL w USOS z wszystkich zajęć objętych programem studiów);
 • złożyć w Dziekanacie posiadane dokumenty konieczne do rozliczenia, np. decyzje, a także dziennik praktyk co najmniej 2 tygodnie przed obroną. Zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych.

Uniwersytet wydaje absolwentowi dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

 1. otrzymuje:
  1. dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim,
  2. na wniosek – dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i/lub odpis suplementu w języku polskim lub angielskim;
 2. uiszcza opłatę w wysokości:
  1. za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł,
  2. za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym wymienionym w ppkt 1 lit. b – 40 zł.

Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020 lub później, otrzymuje:

 1. dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym wymienionym w pkt 4 ppkt 1 lit. b – bezpłatnie;
 2. dodatkowo, na wniosek – odpis dyplomu w języku polskim lub języku obcym wymienionym w pkt 4 ppkt 1 lit. b i/lub suplementu w języku polskim lub w języku angielskim;
 3. za dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku obcym, o którym mowa w ppkt 2, uiszcza opłatę 20 zł.

Zobowiązanie o zamknięciu konta w Wydziałowej Bibliotece Prawniczej

Absolwent przed odebraniem dyplomu zobowiązany jest rozliczyć się z Wydziałową Biblioteką Prawniczą:

W przypadku braku wypożyczonych książek, należy wystosować maila z prośbą o zamknięciu konta (wbp@uj.edu.pl).