Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Konkurs dla pracowników WPiA UJ na dofinansowanie z Funduszu Wyjazdowego – informacje o naborze

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ogłasza konkurs na dofinansowanie z Funduszu Wyjazdowego dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w  Uniwersytecie Jagiellońskim, stanowiący uzupełnienie dotychczasowych ścieżek finansowania nauki na Wydziale. 

Kolejne planowane nabory na wyjazdy w 2023 r.:

 • edycja VII – zamknięcie naboru 20 czerwca 2023, rozstrzygnięcie 30 czerwca 2023 (konkurs na wyjazdy w 2023 r.),
 • edycja VIII – zamknięcie naboru 10 września, rozstrzygnięcie 20 września (konkurs na wyjazdy w 2023 r.).
Uwaga – ze względów formalnych i organizacyjnych, wyjazd powinien rozpocząć się nie wcześniej niż 14 dni po ogłoszeniu wyników konkursu oraz zakończyć się w 2023 r.
Finansowanie w tej edycji nie jest dostępne dla osób, które – pomimo upływu terminu – nie złożyły raportu z realizacji poprzednio dofinansowanego wyjazdu.

Pracownicy naszego Wydziału mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów, których cel łączy się z tematyką Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc, Digiworld, Heritage lub Anthropocene, w szczególności:  

 • wyjazdów konferencyjnych mających na celu czynny udział w międzynarodowych konferencjach o wysokiej randze naukowej;  

 • kwerend i innych wyjazdów badawczych;   

 • wyjazdów studyjnych. 

W czasie wyjazdu lub w ciągu 12 miesięcy od jego zakończenia, powinien powstać co najmniej jeden rezultat: 

 • złożenie tekstu – monografii (I lub II poziomu), rozdziału w monografii (II poziomu), artykułu w czasopiśmie (min. 100 punktów) albo book proposal (w wydawnictwie II poziomu); 

 • złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zewnętrzne;  

 • zaprezentowanie wystąpienia lub przeprowadzenie warsztatu na międzynarodowej konferencji o wysokiej randze naukowej,  

 • udokumentowane podniesienie kompetencji badawczych lub transwersalnych wnioskodawcy poprzez udział w wyjeździe studyjnym. 

Oceniane będą przede wszystkim:  

 • związek wniosku z tematyką Priorytetowych Obszarów Badawczych,   

 • prestiż wybranego ośrodka lub wydarzenia w zakresie danej tematyki,   

 • wartość merytoryczna proponowanych działań i ich zgodność z celami i zasadami ID.UJ,  

 • prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów,   

 • racjonalność kosztorysu.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem i wzorem formularza. 

Przydatne linki:

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie do konkursu lub formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy: iduj.wpia@uj.edu.pl