Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Programme in European Private Law for Postgraduates

W roku akademickim 2020/2021 odbędzie się dziesiąta edycja międzynarodowego programu przeznaczonego dla wyróżniających się uczestników studiów doktoranckich prowadzących badania naukowe w zakresie europejskiego prawa prywatnego - „Programme in European Private Law for Postgraduates” (PEPP).

Zapraszamy doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UJ przygotowujących swoje rozprawy doktorskie z szeroko pojętego prawa prywatnego (w tym również prawa konkurencji, prawa spółek, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa własności intelektualnej itd.) do zapoznania się z ofertą programu na stronie internetowej www.pepp-home.eu, a także dodatkową informacją (w języku angielskim) załączoną do niniejszego ogłoszenia (m.in. terminy zjazdów).

Chętnych do udziału w programie prosimy o składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres e-mail do 15 czerwca 2021 r. Spośród zgłoszeń zostaną wyłonione dwie osoby, którym Wydział Prawa i Administracji UJ sfinansuje udział w programie.

UWAGA! W ramach edycji 2021/2022 PEPP odbędą się cztery zjazdy w: Münster, Katowicach, Cambridge oraz Walencji. W związku z sytuacją pandemiczną i koniecznością podróżowania po Europie zaleca się, aby osoby zgłaszające się przed rozpoczęciem programu w listopadzie 2021 r. zaszczepiły się przeciwko COVID-19.

Do wniosku (e-maila) należy dołączyć następujące załączniki:

1) skan lub zdjęcie oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;

2) curriculum vitae;

3) wykaz publikacji ze wskazaniem trzech najważniejszych i krótkim uzasadnieniem ich wskazania;

4) skan lub zdjęcie listu rekomendacyjnego opiekuna naukowego lub promotora;

5) skan krótkiego listu motywacyjnego z wyjaśnieniem przyczyn aplikowania do programu;

6) skan lub zdjęcie certyfikatu lub innego dowodu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

UWAGA! Wniosek wraz z załącznikami powinien być sporządzony w języku angielskim (w tym języku odbywa się program).

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres pepp@uj.edu.pl

Koordynatorem PEPP odpowiedzialnym za organizację oraz kwalifikację uczestników do programu z WPiA UJ, WPiA UŚ, WPAiE UWr jest prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk.

Osobą do kontaktu na Wydziale Prawa i Administracji UJ jest dr Michał Kućka.

Download files
pdf
Informacje dla potencjalnych uczestników