Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

II Rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Koordynator: mgr Małgorzata Wokal

Harmonogram Rekrutacji:

 • 14 – 25 września 2020 – czas trwania II Rekrutacji
 • 26 – 30 września 2020 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb
 • 1 – 9 października 2020 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, przesłanie protokołu do DOSZ

Ścieżka rekrutacji

W programie Erasmus+ mogą brać udział studenci od II roku wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale oraz studenci studiów doktoranckich.

Składanie wniosków odbywać się będzie za pośrednictwem systemu usosweb.uj.edu.pl. Dodatkowe dokumenty przesłać należy mailowo na adres erasmus.law@uj.edu.pl.

1. W systemie usosweb.uj.edu.pl należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, który zawiera:

 • a. wybór uczelni, do której chce wyjechać Student (obowiązkowo należy wskazać jedną uczelnię, a maksymalnie 3). Lista uczelni dostępna jest w systemie USOSweb w zakładce Wymiana studencka – oferty wyjazdów;
 • b. informację o znajomości języków obcych (macierzysty język danego kraju, j. angielski lub inny język obcy zgodnie z informacją podaną przez uczelnię partnerską);
 • c. życiorys w języku polskim;
 • d. list motywacyjny w języku polskim;
 • e. informację o stażach zagranicznych;
 • f. informację o innych doświadczeniach, w szczególności działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim; uczestnictwo z zajęciach szkół praw obcych.

2. Dodatkowe dokumenty, które przesłać należy na adres erasmus.law@uj.edu.pl:

 • a. potwierdzenie znajomości języka obcego (zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura).
 • b. zaświadczenie o średniej ważonej ocen (łączna średnia za wszystkie lata) wystawione przez sekretariat oraz informacja o ewentualnym warunku;
 • c. zaświadczenie potwierdzające działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich lub samorządzie studenckim wystawione przez uprawnioną osobę.

3. Studenci studiów doktoranckich składają ponadto:

 • a. opinię opiekuna naukowego (promotora) o doktorancie, wskazującą na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną przez doktoranta uczelnię;
 • b. program badań, które mają być realizowane na uczelni zagranicznej;
 • c. potwierdzenie ewentualnego udziału w konferencjach naukowych (tylko z referatem) oraz listę publikacji w trakcie studiów doktoranckich.

Uczelnie partnerskie, na które można składać wnioski

Wykaz uczelni partnerskich dostępny jest w systemie usosweb.uj.edu.pl w zakładce Wymiana studencka – oferty wyjazdów.

Uwaga! Uczelnie z krajów romańskich (m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii) mają ograniczoną ofertę zajęć w języku angielskim lub nawet w ogóle nie prowadzą zajęć w tym języku. Aktualna ofertę dydaktyczną należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni z tych krajów.

Zasady rozpatrywania wniosków

1. Wnioski będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję ds. Programu Erasmus (zwaną dalej Komisją Wydziałową), powołaną zarządzeniem dziekana, której przewodniczy jeden z prodziekanów. W skład komisji wchodzą pracownicy naukowi (trzy osoby), przedstawiciele samorządu studentów (2 osoby) i samorządu doktorantów (1 osoba). Sekretarzem Komisji jest pani Małgorzata Wokal – wydziałowy koordynator programu Erasmus+ na WPiA UJ.

2. Kandydat zostaje zakwalifikowany na wyjazd do określonej uczelni zgodnie z preferencjami określonymi we wniosku/liście motywacyjnym. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany na wskazaną przez siebie uczelnię, Komisja Wydziałowa może zaproponować wyjazd na inną uczelnię, jeżeli kandydat zna na odpowiednim poziomie język, w którym prowadzone są zajęcia na tej uczelni. Kandydat obowiązany jest udzielić odpowiedzi, czy przyjmuje propozycję Komisji Wydziałowej, w terminie 2 dni od jej otrzymania.

W razie większej liczby kandydatów na daną uczelnię partnerską niż liczba posiadanych miejsc podstawą zakwalifikowania na wyjazd będzie miejsce na liście rankingowej.

Ranking kandydatów na daną uczelnię ustalany jest na podstawie następujących kryteriów:

1. Średnia ocen, maks. 20 pkt. licząc od średniej co najmniej 4,00, tj. za średnią poniżej 4,00 kandydat otrzymuje 0 pkt, za średnią 4,00 – 4,04 - 1 punkt, za średnią 4,05 – 4,09 - 2 punkty, za średnią 4,10 – 4,14 – 3 punkty itd.),

2. Język

 • Podstawowy, maks. 15 pkt. Punkty przyznawane w zależności od poziomu językowego kandydata w zakresie języka, w którym wybrana uczelnia prowadzi zajęcia dla studentów zakwalifikowanych do programu ERASMUS.

  • Poziom A1, A2, B1 – 0 pkt.

  • Poziom B2 – 5 pkt.

  • Poziom C1 – 10 pkt.

  • Poziom C2 – 15 pkt.

 • Dodatkowy, maks. 5 pkt., W przypadku, kiedy język, w którym prowadzone są zajęcia dla studentów zakwalifikowanych do programu ERASMUS jest odmienny niż język urzędowy w danym kraju, w którym znajduje się uczelnia, kandydat może uzyskać dodatkowe 5 pkt. za znajomość wymienionego języka urzędowego na poziomie co najmniej B1. W przypadku, kiedy język urzędowy jest zbieżny z językiem, w którym prowadzone są zajęcia dodatkowych punktów nie przyznaje się.

Przykład: Na Galatasaray Üniversitesi zajęcia są prowadzone w języku francuskim (wymagany poziom B1). Językiem urzędowym Turcji tzn. kraju, w którym znajduje się uniwersytet jest turecki. Jeżeli student zna turecki na poziomie B1, otrzyma dodatkowe 5 pkt.

3. Aktywność naukowa, maks. 5 pkt

 • czynny udział w konferencjach naukowych

 • udział w grantach badawczych

 • publikacje naukowe i dydaktyczne

 • otrzymane stypendia i nagrody

 • członkostwo w koła naukowych (ilość punktów uzależniona od pełnionych funkcji, realizowanych projektów itp.)

 • osiągnięcia w konkursach przedmiotowych

 • prowadzenia dodatkowych zajęć TBSP (np. z prawa cywilnego, konstytucyjnego, karnego itp.

Dowody przekładane przez kandydata: zaświadczenia, wykazy, dyplomy wystawione przez uprawnionego do tego podmioty.

4. Aktywność społeczna – maks. 5 pkt

 • członkostwo w samorządzie WRSS WPIA UJ lub SSUJ (ilość punktów uzależniona od funkcji kandydata, realizowanych projektów itp.)

 • członkostwo w ELSA Kraków (ilość punktów uzależniona od funkcji kandydata, realizowanych projektów itp.)

 • działalność charytatywna / wolontariat w tym członkostwo w stowarzyszeniach, fundacjach itp. (ilość punktów uzależniona skali realizowanych projektów, nakładu pracy itp.)

 • realizacja projektów społecznych

Dowody przekładane przez kandydata: zaświadczenia lub wykazy wystawione przez uprawnione do tego podmioty.

5. Szkoły Praw Obcych - maks. 5 pkt.

 • W przypadku, kiedy zakres tematyczny SPO jest zbieżny z systemem prawnym kraju, do którego kandydat aplikuje – 5 pkt.

 • W przypadku, kiedy zakres tematyczny SPO nie jest zbieżny z systemem prawnym kraju, do którego kandydat aplikuje – 2 pkt. (niezależnie od liczby ukończonych SPO).

Dowody przekładane przez kandydata: karta przebiegu studiów lub zaświadczenia wystawione przez uprawnione do tego podmioty (prowadzących SPO).

Po weryfikacji złożonych przez studentów wniosków i dokumentacji dokonuje się ich oceny wg powyższych kryteriów.

Ocena każdego zgłoszenia dokonywana jest dla uczelni ze wszystkich wyborów zgodnie ustawionymi przez kandydata priorytetami. Po przeliczeniu przyznanych punktów dokonuje się zestawienia i uporządkowania wyników wg systemu od najwyższego do najniższego. W ten sposób powstają trzy listy rankingowe.

Miejsca przyznawane są kandydatom wg pozycji na liście rankingowej w kolejności od najwyższej pozycji do najniższej, począwszy od uczelni pierwszego wyboru. Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do uczelni pierwszego wyboru, automatycznie jest usuwany z kolejnych list rankingowych (drugiego i trzeciego wyboru).

Jeśli kandydatowi nie zostało przyznane miejsce z żadnego z jego 3 wyborów zostanie mu zaproponowany wyjazd z puli miejsc wciąż dostępnych po rozpatrzeniu całej Listy Rankingowej.
Po rozpatrzeniu wszystkich pozycji Lista Rankingowa zostaje zapisana w ostatecznym kształcie.

6. Komisja Wydziałowa może odmówić zakwalifikowania kandydata na wyjazd do uczelni partnerskiej, jeżeli uzna, że nie czyni on dostatecznych postępów w nauce.

7. Kandydat może wystąpić do Komisji Wydziałowej o ponowne rozpatrzenie jego wniosku w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wstępnych wynikach.

8. Studenci trzeciego roku studiów administracyjnych I stopnia ubiegający się o wyjazd w przyszłym roku będą wpisywani na listę rezerwową. Wyjazd tych osób będzie zależał od przyjęcia ich na studia administracyjne II stopnia na WPiA UJ w roku akademickim 2020/2021 oraz posiadanych wolnych miejsc.

9. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja Wydziałowa w systemie usosweb.uj.edu.pl przyznaje studentom miejsca w uczelniach partnerskich.

10. Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+, o której mowa w punkcie 9), zmiana uczelni, na którą kandydat został zakwalifikowany, możliwa jest na podstawie decyzji Koordynatora ds. programu Erasmus+ w miarę wolnych miejsc. Zmiana jest możliwa, jeżeli kandydat zna język, w którym prowadzone są zajęcia na tej innej uczelni, na wymaganym poziomie.