Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym NCN

W projekcie badawczym NCN OPUS „Umowa ubezpieczenia w XXI w.” (UMO-2018/29/B/HS5/01281), realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ogłasza się konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na okres 12 miesięcy (do 4 miejsc).

Zadania i obowiązki stypendysty:

Prowadzenie badań naukowych dotyczących następujących zagadnień umowy ubezpieczenia z perspektywy prawno-porównawczej i empirycznej: „Prawo umowy ubezpieczenia a ochrona danych osobowych”; „Wpływ digitalizacji na zawieranie umów ubezpieczenia i obowiązki ubezpieczyciela wobec klientów ubezpieczeniowych”.

Rezultatem pracy badawczej stypendysty będzie tekst naukowy (artykuł) w języku angielskim spełniający wymogi merytoryczne publikacji w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie/publikacji książkowej.

Stypendysta uczestniczyć będzie w przygotowaniu i przeprowadzeniu międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej ww. tematyce.

Stypendysta uczestniczyć będzie w przeprowadzeniu międzynarodowej ankiety rynku ubezpieczeniowego.

Stypendysta obowiązany będzie składać regularne sprawozdania kierownikowi projektu, pozwalające ocenić postęp prac nad zadaniami przekazanymi do wykonania.

Wymagania dla kandydatów:

 • status doktoranta (uczestnika szkoły doktorskiej) w dziedzinie nauk prawnych lub ekonomicznych (względnie dziedzin pokrewnych) w uczelni na terytorium RP lub w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terytorium RP utworzonym na podstawie odrębnych przepisów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie tekstów naukowych w tym języku;
 • bardzo dobra znajomość innego języka obcego (pożądane);
 • bardzo dobra znajomość doktryny prawa prywatnego (w szczególności obligacyjnego, konsumenckiego) umożliwiająca prowadzenie badań naukowych;
 • udokumentowane zainteresowanie prawoznawstwem porównawczym lub badaniami interdyscyplinarnymi;
 • doświadczenie w uczestnictwie w projektach badawczych (pożądane)

Zainteresowani kandydaci są proszeni o przesłanie poniższych dokumentów (w formacie PDF, 1 plik) przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej, dr. hab. Piotrowi Tereszkiewiczowi, prof. UJ (piotr.tereszkiewicz@uj.edu.pl) w terminie do 25 września 2020 r.

 • CV zawierającego informacje o przebiegu studiów i dorobku naukowym;
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • zaświadczenia właściwej jednostki o odbywaniu studiów doktoranckich;
 • listu motywacyjnego;
 • tekstu własnego autorstwa w języku angielskim (publikowanego lub niepublikowanego, np. pracy seminaryjnej), z oświadczeniem o autorstwie;
 • rekomendację samodzielnego pracownika naukowego (np. opiekuna na studiach doktoranckich).

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do końca września 2020 r.

Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia: październik 2020 r.

Maksymalny czas trwania pobierania stypendium: 12 miesięcy.

Wynagrodzenie: 3 000 PLN miesięcznie (w sumie maksymalnie 36 000 PLN przez 12 miesięcy).

Stanowisko: stypendysta-doktorant w projekcie badawczym

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Termin składania dokumentów: 25 września 2020 r.