Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

European Private Law for Postgraduates - kolejna sesja uczestników programu

Od 13 do 17 stycznia 2020 r. Wydział Prawa i Administracji UJ gościł 24 doktorantów z uniwersytetów w Cambridge, Genui, Hamburgu, Katowicach, Münster, Leuven, Walencji, Wrocławiu i Krakowie. Byli to uczestnicy międzynarodowego programu PEPP (Programme in European Private Law for Postgraduates), którzy zebrali się na drugiej sesji w tym roku akademickim (poprzednia odbyła się w październiku 2019 r. w Münster).

W programie PEPP uczestniczą doktoranci specjalizujący się w prawie prywatnym. Nasz wydział bierze w nim udział od roku akademickiego 2016/2017. Koordynatorem programu ze strony UJ był w tym roku dr M. Kućka (z Katedry Prawa Cywilnego UJ), a jego główną organizatorka jest od początku istnienia programu prof. dr. Bettina Heiderhoff (z Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster), która przy okazji sesji w Krakowie była gościem naszej uczelni.

Podczas sesji w Krakowie uczestnicy programu brali udział w wykładach i warsztatach z zakresu europejskiego prawa prywatnego i prawa nowych technologii, a ponadto przedstawili referaty na temat problemów, które badają w ramach przygotowanych przez siebie rozpraw doktorskich.

W poniedziałek (13 stycznia) rano uczestników przywitał dziekan naszego wydziału, prof. dr hab. J. Pisuliński. Następnie Tomasz Korwin-Gajkowski poprowadził warsztaty dotyczące smart-kontraktów („Smart Contracts for Laypeople”). Po południu dr Katarzyna Południak-Gierz (Uniwersytet Jagielloński) przedstawiła wykład na temat stosowania regulacji o wadach oświadczenia woli do umów zawieranych z konsumentami za pośrednictwem Internetu („Defects of consent in consumer e-commerce ľ inadequacy of individual protection mechnisms”).

We wtorek (14 stycznia) uczestnicy PEPP wzięli udział w wykładach prowadzonych przez dr hab. Piotra Szwedę (Uniwersytet Jagielloński) o istocie prawa międzynarodowego publicznego, suwerenności i prawa globalnego („International Law vs. Global Law”), a także prof. dr hab. Fryderyka Zolla (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Osnabrück) o możliwości stosowania przepisów o zobowiązaniach pieniężnych do zobowiązań wyrażonych w kryptowalutach oraz potrzebie stworzenia dyrektywy dotyczącej kryptowalut („A need for a Directive on cryptocurrencies?”).

W środę (15 stycznia) doktoranci gościli w kancelarii Kubas Kos Gałkowski (KKG). Spotkali się tam najpierw na poczęstunku z pracownikami kancelarii, a następnie wysłuchali wykładu mec. Grzegorza Pobożniaka i mec. Tomasza Sowy (KKG) o stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) w kontekście wykorzystywania nowych technologii, jak na przykład rozpoznawanie twarzy (facial recognition) („DPR in the era of new technologies – case study”). Po południu wykład na temat arbitrażu międzynarodowego przedstawił Stacey L. Barnes J.D. (McWilliams & Davis, PLLC, Houston).

W czwartek (16 stycznia) przed południem uczestnicy programu wzięli udział w wykładzie dr hab. Piotra Tereszkiewicza (Uniwersytet Jagielloński) o odpowiedzialności cywilnoprawnej w stosunkach realizowanych w ramach internetowych platform pośredniczących („Digital Platforms: Regulation and Liability in the EU Law”), a także dr Justyny Ożegalskiej-Trybalskiej (Uniwersytet Jagielloński) na temat problemów z zakresu prawa własności intelektualnej, które wynikają z zastosowania technologii bazujących na sztucznej inteligencji („The impact of artificial intelligence on intellectual property system”). Po południu doktoranci wysłuchali – przeprowadzonego online (w czasie rzeczywistym) z Nowego Jorku – wykładu Jacka Czarneckiego (Kancelaria Wardyński i Wspólnicy) na temat problemów prawnych powiązanych z wykorzystaniem technologii blockchain, a następnie prof. dr. Bettiny Heiderhoff (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster) o kolizyjnoprawnej problematyce odpowiedzialności związanej ze stosowaniem systemów autonomicznych („The connection of liability issues in the context of autonomous systems”).

W piątek (17 stycznia) uczestnicy PEPP prezentowali referaty obejmujące wybrane problemy rozpraw doktorskich, które przygotowują. W czasie sesji w Krakowie 8 doktorantów przedstawiło swoje prezentacje (pozostali uczynią to podczas kolejnych sesji programu PEPP), a w dyskusji nad nimi – poza uczestnikami PEPP – wzięli udział także pracownicy naszego wydziału (dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ; dr Michał Kućka; dr Anna Wysocka-Bar) oraz prof. dr. Bettina Heiderhoff. Piątkowe seminarium odbyło się w salach reprezentacyjnych w Pałacu Larischa (Bracka 12).

Poza aktywnościami naukowymi, uczestnicy PEPP odwiedzili niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, Muzeum UJ w Collegium Maius, Kopalnię Soli „Wieliczka” i Muzeum Książąt Czartoryskich. Poznali także zabytki w centrum Krakowa.

Sponsorami krakowskiej sesji programu PEPP z sektora prywatnego byli: Kancelaria Kubas Kos Gałkowski (KKG); Kancelaria Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski (SPCG); Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy; Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, którym nasz wydział dziękuje za okazane wsparcie.

W marcu 2020 r. uczestnicy spotkają się na kolejnej, trzeciej sesji programu, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.

Kacper Górniak

Doktorant WPiA UJ, uczestnik PEPP edycji 2019/2020

 

 

English version

From 13th to 17th of January 2020, the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Kraków hosted 24 doctoral students from the partner Universities of Cambridge, Genoa, Hamburg, Katowice, Münster, Leuven, Valencia, Wrocław, and Kraków. Those young researchers were the participants of the international PEPP program (The Programme in European Private Law for Postgraduates), who gathered for this academic year's second scientific seminar (the previous one took place in October 2019 in Münster). Our faculty has been participating in the Programme since 2016. Particularly one field of interest brings all of the so-called PEPP-ers together – private law.

This year the JU coordinator for the Seminar in Kraków was Dr. Michał Kućka (Department of Civil Law), while the main organizer and the founder of the PEPP Programme – prof. dr. Bettina Heiderhoff (from the Westphalian Wilhelm University in Münster) – was a special guest during the week.

During the session in Kraków, program participants not only took part in classes on European private law and law of new technologies but also presented papers focusing on the legal issues they analyse in their research and doctoral dissertations.

On Monday morning (13th of January), the participants were greeted by the Faculty's Dean, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński. Afterward, Tomasz Korwin- Gajkowski (Blockchain Software Consultant) conducted a workshop titled "Smart Contracts for Laypeople". In the afternoon, Dr. Katarzyna Południeak-Gierz (Jagiellonian University) gave a lecture on the application of the regulation on defects of the declaration of intent with regards to consumers contracts concluded via the Internet ("Defects of consent in consumer e-commerce - the inadequacy of individual protection mechanisms").

On Tuesday (January 14th), the PEPP participants took part in lectures conducted by dr hab. Piotr Szwedo (Jagiellonian University) on the importance of international public law, sovereignty and global law ("International Law vs. Global Law"), as well as by prof. dr hab. Fryderyk Zoll (Jagiellonian University, University of Osnabrück) about the possibility of applying the provisions on monetary obligations to liabilities expressed in cryptocurrencies and the need to create an EU directive on cryptocurrencies ("A need for a Directive on cryptocurrencies?").

On Wednesday (15th of January), Ph.D. students visited the Kubas Kos Gałkowski (KKG) law firm. Upon their arrival, first they were greeted by the office staff and shortly after they were given a lecture by advocates Grzegorz Pobożniak and Tomasz Sowa (KKG) on the application of the protection of personal data (GDPR) in the context of the use of new technologies, such as facial recognition ("DPR in the era of new technologies - case study"). In the afternoon, a multi-dimensional lecture on international arbitration was presented by arbitrator Stacey L. Barnes J.D. (McWilliams & Davis, PLLC, Houston).

On Thursday morning (16th of January), program participants took part in lectures given by dr hab. Piotr Tereszkiewicz (Jagiellonian University) on civil liability with regards to digital platforms ("Digital Platforms: Regulation and Liability in the EU Law"), as well as dr Justyna Ożegalska-Trybalska (Jagiellonian University) on the issues of intellectual property law, resulting from the use of technologies based on artificial intelligence ("The impact of artificial intelligence on intellectual property system"). In the afternoon, Ph.D. students listened to an online lecture given in real-time from New York by Jacek Czarnecki (Wardyński & Partners) on the use of Blockchain technology in the legal field. Last but not least, JU special guest, prof. dr. Bettina Heiderhoff (University of Münster) held a lecture on the conflict of law issues related to the use of autonomous systems ("The connection of liability issues in the context of autonomous systems").

On Friday (17th of January), PEPP participants presented their papers covering selected legal issues related to their doctoral dissertations. During this session, the total number of 8 doctoral students presented their papers (the others will follow up during subsequent seminars of the PEPP program). It is worth noting that the presence of many academics (such as dr. hab. Marlena Pecyna, prof. UJ; dr Michał Kućka, dr Anna Wysocka-Bar, and prof. dr. Bettina Heiderhoff significantly contributed to the discussion that followed the presentations). The Friday seminar took place in the Larisch Palace (Bracka 12).

In addition to all scientific activities, the PEPP participants visited the former Nazi German extermination camp Auschwitz-Birkenau, the Jagiellonian University Museum-Collegium Maius, the "Wieliczka" Salt Mine and the Princes Czartoryski Museum. They also had a unique opportunity to visit numerous monuments in the heart of the city of Krakow.

Hereby, the JU Faculty of Law and Administration would like to cordially thank the following sponsors of the Krakow PEPP Seminar for their invaluable support throughout the week: Kubas Kos Gałkowski Law Firm (KKG); Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski Law Firm (SPCG); Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Law Firm; Wardyński & Partners Law Firm, without whom our guests' experience would certainly not have been of the same level.

In March 2020, the PEPP-ers will gather for the next, third session of the program, which will be held at the Catholic University of Leuven, Belgium.

 

Kacper Górniak

Transl. Łukasz Chyla

Doctoral Students at the Jagiellonian Uni.

PEPP participants 2019/2020

Photogallery