Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Oferta pracy w projekcie badawczym

Zatrudnienie na stanowisku doktorant stypendysta na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach projektu badawczego pt. „Interakcyjny charakter relacji między prawem a emocjami” (OPUS – HS).

Termin składania ofert: 30.04.2019 r.

Warunki zatrudnienia: 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy (ogółem 36 000 zł brutto)

Wymogi

 • tytuł magistra w dziedzinie prawa, psychologii, ekonomii lub filozofii
 • płynna znajomość języka angielskiego i przynajmniej dobra znajomość innego języka obcego
 • doświadczenie międzynarodowe (udział w konferencjach, stażach zagranicznych, wymianach studenckich)
 • zaangażowanie społeczne i/lub naukowe
 • doświadczenie w zbieraniu i analizowaniu danych empirycznych z zakresu badania emocji
 • zainteresowanie tematyką emocji w prawie i polityce
 • rozpoczęte studia doktoranckie i praca nad doktoratem z tematu związanego z emocjami w kontekście nauk społecznych (prawa, ekonomii behawioralnej)

Opis zadań w projekcie

 • zbieranie i analizowanie danych empirycznych związanych z projektem
 • publikacja artykułów związanych z tematem projektu
 • prezentacje wyników badań na konferencjach
 • współpraca przy publikacjach w projekcie
 • testowanie hipotez badawczych z projekcie
 • zbieranie materiałów do publikacji związanych z projektem
 • zbieranie materiałów bibliograficznych związanych z projektem
 • tworzenie przeglądów i baz danych dotyczących tematyki emocji w prawie, ekonomii i polityce
 • analiza materiałów związanych z rozumowaniem prawniczym (m.in. z orzecznictwa, kazusów) pod kątem problematyki emocji i ich interakcji z prawem

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: marta.soniewicka@uj.edu.pl w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

W zgłoszeniach proszę załączyć

 • CV
 • spis publikacji
 • krótki opis i tytuł planowanej rozprawy doktorskiej
 • list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem
 • kopia dwóch najważniejszych publikacji
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projekcie NCN. Wyniki konkursu będą ogłoszone do 15.06.2019.

Rozpoczęcie pracy od 1.07.2019 r.

Krótki opis projektu

Celem projektu jest analiza problemu uwzględnienia emocji w prawie i ich potencjalnej roli w procesie tworzenia sprawiedliwych instytucji prawnych, które mogą być lepiej przystosowane do angażowania aktorów prawnych. Główną hipotezą badawczą jest założenie konieczności uwzględnienia w prawie aspektów psychologicznej wiedzy o emocjach, opartej na interdyscyplinarnych badaniach nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych. Pogłębienie wiedzy na temat emocji i ich interakcji z prawem, może znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, czym jest prawo i jak powinniśmy konstruować instytucje prawne, by skuteczniej realizowały cele i oczekiwania społeczne. Projekt obejmuje badania fundamentalnych zagadnień dotyczących rozumienia roli emocji w tworzeniu prawa, wpływu emocji na pojęcie prawa, jego legitymizację, stosowanie, egzekwowanie, efektywność, argumentację prawniczą i rozumowanie prawnicze. Przyjęta w projekcie hipoteza badawcza zakłada potrzebę badania roli prawa w odzwierciedlaniu, kanalizowaniu, wyrażaniu, kultywowaniu i wspieraniu emocji. W ramach projektu przeprowadzona zostanie także analiza potencjalnego zagrożenia, związanego z instrumentalnym wykorzystywaniu emocji w prawie dla osiągnięcia celów społecznie pożądanych, co może jednocześnie prowadzić do nadużyć i manipulacji. Analizie krytycznej poddane zostaną więc również założenia ekonomii behawioralnej prawa. Innym niebezpieczeństwem, mającym dziś szczególne znacznie polityczne, jest odwołująca się do emocji legislacja, służąca zdobyciu poparcia społecznego, co może prowadzić do powstawania wadliwego i niesprawiedliwego prawa. W projekcie przyjęto założenie dynamicznego charakteru interakcji między prawem i emocjami, tj. z jednej strony obecność pewnych emocji społecznych jest konieczna do stworzenia efektywnego, responsywnego i legitymowanego społecznie prawa, z drugiej zaś instytucje prawne mogą wspierać pojawianie się wartościowych społecznie emocji.