Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaliczenie roku 2019/2020

W bieżącym 2019/2020 roku akademickim termin zaliczenia roku zostaje automatycznie przedłużony 30 września 2020 roku – bez konieczności wcześniejszego składania wniosku, jak dotychczas.

Dokumentację do zaliczenia roku stanowią:

  • Sprawozdanie doktoranta w części A (wypełnia doktorant) i w części B (wypełnia opiekun/promotor)
  • Karta okresowych osiągnięć doktoranta
  • Protokół zaliczenia przedmiotu

Przed wysłaniem dokumentacji do zaliczenia roku, doktorant zobowiązany jest do sprawdzenia na swoim koncie USOS prawidłowości i kompletności uzyskanych ocen z egzaminów/zaliczeń

Warunkiem zaliczenia roku jest:

  1. Przystąpienie do egzaminów/zaliczeń wszystkich z przedmiotów przewidzianych w programie na danym etapie studiów i uzyskanie wpisu oceny zaliczenia do protokołu w systemie USOS.
  2. Przesłanie Sprawozdania doktoranta – w części A i części B, którego formularze umieszczone są na stronie:

 http://www.wpia.uj.edu.pl/doktoranci/niestacjonarne/do-pobrania do 

Dziekanatu Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UJ w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 roku.

Sprawozdanie powinno być wypełnione i podpisane przez doktoranta oraz opiekuna/ promotora i przesłane pocztą elektroniczną (skan) na adres grazyna.troll@uj.edu.pl lub w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres:

Dziekanat Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

ul. Bracka 12, pok. 301

31-005 Kraków

Dokumentacja niekompletna – zawierająca braki podpisów, bądź nieuzupełnione części formularza – NIE BĘDZIE PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA ROKU

  1. Karta okresowych osiągnięć doktoranta (wykaz ocen uzyskanych w danym roku) drukowana jest z systemu USOS przez pracownika Dziekanatu.
  2. Protokół zaliczenia przedmiotu sporządza prowadzący zajęcia i dostarcza go do Dziekanatu.
  3. Zaliczenie roku następuje w systemie USOS oraz poprzez wpis na formularzu Sprawozdania doktoranta dokonany przez Kierownika studiów doktoranckich tylko i wyłącznie na podstawie kompletnej dokumentacji przesłanej do zaliczenia.
  4. Podania do Kierownika studiów doktoranckich o przedłużenie studiów po 4 roku - powinny być przesłane do Dziekanatu studiów wraz z pozostałą dokumentacją do zaliczenia roku.

Niezłożenie wymaganej dokumentacji do zaliczenia roku w wyznaczonym terminie – zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim - skutkuje skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich.

Kraków, 25.05.2020