Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja stypendysty do projektu badawczego

Kierownik projektu badawczego pt. „Specyfika prawotwórstwa sądu konstytucyjnego i jego granice” (nr 2015/18/E/HS5/00353) dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko doktoranta-stypendysty dla studenta studiów doktoranckich specjalizującego się w zakresie prawa konstytucyjnego.

Osoby ubiegające się o to stanowisko powinny mieć ukończone studia magisterskie na kierunku prawo i obronioną pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego. Pożądane jest doświadczenie związane z procesem sądowego stosowania prawa oraz procesem kontroli konstytucyjności prawa (praca, staż lub praktyka w Trybunale Konstytucyjnym, sądzie, kancelarii prawniczej albo w podmiotach uprawnionych do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym lub przed sądem), a także doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Od kandydatów wymagana jest również biegła znajomość prawniczego języka angielskiego.

Do zadań doktoranta-stypendysty będzie należało badanie orzecznictwa TK i orzecznictwa sądowego pod kątem identyfikacji elementów prawotwórczych, przygotowanie i zaprezentowanie cząstkowych wyników badań w formie referatów i artykułów, udział w przygotowaniu końcowych wyników badań w formie monografii, współpraca z innymi członkami zespołu, udział raz w miesiącu w zebraniu zespołu badawczego.

Stypendium będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy w wysokości 800 zł miesięcznie na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny przesłać w terminie do 13 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 na adres m.florczak-wator@uj.edu.pl następujące dokumenty:

  1. Życiorys naukowy, uwzględniający dotychczasowe wykształcenie, znajomość języków obcych i osiągnięcia naukowe, wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych i konferencjach
  2. Spis publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych
  3. List motywacyjny zawierający propozycję badań uwzględniających tematykę grantu oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.”
  4. Opinię promotora pracy magisterskiej lub opiekuna naukowego.
  5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia magistra prawa oraz posiadanie statusu doktoranta studiów prawniczych
  6. Informację o dotychczasowym zatrudnieniu, odbytych stażach i praktykach, ze szczególnym uwzględnieniem nabytego doświadczenia związanego z procesem sądowego stosowania prawa oraz procesem kontroli konstytucyjności prawa.
  7. Oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu stypendium naukowego ze środków NCN
  8. Informację o udziale w projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych.
Wnioski będą oceniane przez trzyosobową komisję powołaną przez kierownika jednostki realizującej projekt, a lista rankingowa zostanie przesłana uczestnikom konkursu drogą elektroniczną. Stypendium zostanie przyznane osobie, która uzyska najwyższa liczbę punktów, przy czym od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 stycznia 2019 r., a informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana uczestnikom konkursu drogą elektroniczną. Zatrudnienie planowane jest od dnia 1 lutego 2019 r.