Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego

Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego powstał i utrzymuje się ze środków przekazywanych przez Panią Janinę Zaleską-Ryng w celu wspierania inicjatyw stypendialnych związanych z programami naukowymi prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w ten sposób pragnie uczynić zadość pragnieniu Pana Pawła Zaleskiego ułatwienia rozwoju naukowego uzdolnionym polskim studentom. Celem Funduszu jest wspieranie wyróżniających się wynikami w nauce lub osiągnięciami naukowymi studentów i doktorantów studiów stacjonarnych pochodzących ze środowisk o utrudnionym dostępie do finansowania potrzeb edukacyjnych.

O stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego mogą ubiegać się (i) studenci studiów stacjonarnych wyróżniający się wynikami w studiach lub osiągnięciami naukowymi z dziedziny nauk prawnych, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów i których średnia ocen za rok akademicki poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek wynosi co najmniej 4,5 (w skali ocen 5,0) oraz (ii) studenci stacjonarnych studiów doktoranckich z otwartym przewodem doktorskim wyróżniający się osiągnięciami w nauce lub pracy naukowej z dziedziny nauk prawnych.

Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego powinien zawierać:

 1. podanie o przyznanie stypendium, zawierające w szczególności:
  • dane adresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy) i numer rachunku bankowego oraz
  • życiorys,
 2. list motywacyjny, który powinien uzasadniać utrudniony dostęp do finansowania potrzeb edukacyjnych;
 3. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów lub studiów doktoranckich wystawione przez Dziekanat WPiA UJ;
 4. konspekt przygotowywanej rozprawy doktorskiej i ewentualnie gotowy jej fragment (dotyczy wyłącznie studentów studiów doktoranckich);
 5. dokumenty potwierdzające sytuację materialną kandydata oraz osób, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym w szczególności: zaświadczenie o wysokości dochodów wydane przez właściwy urząd skarbowy, zaświadczenie właściwego urzędu gminy o wysokości podatku rolnego, a w razie pobierania świadczeń z tytułu pomocy materialnej – zaświadczenie właściwej jednostki wypłacającej te świadczenia o wysokości udzielonej pomocy materialnej za rok poprzedzający złożenie podania.
 6. informację o dotychczasowym dorobku naukowym, w tym wykaz publikacji;
 7. informację o udziale w konferencji lub seminarium naukowym oraz o wygłoszonych referatach (jeżeli nie były publikowane),
 8. potwierdzenie udziału w projektach badawczych,
 9. w przypadku studentów piątego roku oraz studentów stacjonarnych studiów doktoranckich, pisemną opinię opiekuna naukowego;
 10. przygotowane przez wnioskodawcę krótkie przedstawienie jego osoby w języku angielskim, obejmujące informacje zawarte w pkt. i), ii), iii), vi), vii), viii).

Wraz z podaniem o przyznanie stypendium kandydaci składają również następujące oświadczenia:

 1. zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium oraz na ich publikację w razie przyznania stypendium;
 2. zobowiązanie do przedstawienia Radzie Funduszu pisemnego sprawozdania o postępach w nauce lub pracy nad rozprawą doktorską oraz innych osiągnięciach naukowych w czasie pobierania stypendium wraz ze streszczeniem w języku angielskim;
 3. zobowiązanie do zwrotu otrzymanej kwoty stypendium w razie, gdy podanie o przyznanie stypendium lub dołączone do wniosku dokumenty okażą się nieprawdziwe.

Podanie wraz z ww. dokumentami należy składać do dnia 13. listopada 2018 r. do godziny 12:00 w pok. 310 w Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2, osobą przyjmującą wnioski jest Pan Stanisław Regiec. Rozstrzygająca jest data złożenia dokumentów.

Stypendia będą wypłacane przez okres 10 miesięcy roku akademickiego 2018/2019, decyzję o wysokości i ilości przyznanych stypendiów Rada Funduszu podejmie po ocenie wniosków. Wysokość stypendium wynosi 300 zł -1000 zł miesięcznie.

Stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego może być przyznane jednorazowo, stypendyści z lat ubiegłych, nie mogą ubiegać się ponownie o to stypendium (§ 5 ust. 2 Regulaminu).

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego jest dostępny na stronie internetowej WPiA UJ w zakładce studenci/doktoranci – pomoc materialna.

W imieniu Rady Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Dr hab. Piotr Szwedo

Dr Michał Kućka