Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł prof. dr hab. Janusz Sondel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 września 2017 r. zmarł

prof. dr hab. Janusz Sondel

wybitny uczony, znawca prawa rzymskiego i historii prawa w Polsce, prawa turystycznego, leksykograf, badacz dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

wieloletni kierownik Zakładu (1984-1987), a następnie Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003-2007),  prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1981-1987) i prorektor  Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990-1993).

Profesor Janusz Sondel urodził się 30 kwietnia 1937 r. we Lwowie. Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1957 r. przez 50 lat pracował nieprzerwanie, aż do emerytury, w Uniwersytecie Jagiellońskim, kolejno przechodząc szczeble kariery naukowej od doktoratu (1964), habilitacji (1972), poprzez profesurę nadzwyczajną (1983) oraz profesurę zwyczajną (1989). Aktywnie uczestniczył w działalności wielu komisji senackich i wydziałowych, kierował stacjonarnymi studiami prawniczymi, był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" i przewodniczącym jego koła w Instytucie Historyczno-Prawnym oraz Archiwum UJ. Aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności.

 Od 1976 r. pracował także w Zakładzie Prawa i Organizacji Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie. Był współzałożycielem i od 2001 r. Rektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Zasiadał w komitetach redakcyjnych renomowanych czasopism, m.in. "Czasopisma Prawno-Historycznego", jego aktywność naukowa pozwoliła nawiązać i zacieśnić kontakty międzynarodowe z wieloma ośrodkami europejskimi, m.in. w Getyndze, Bochum, Rzymie.

Profesor Janusz Sondel był wybitnym znawcą prawa rzymskiego oraz jego recepcji i stosowania w Polsce. Jego praca doktorska poświęcona umowie depozytu w prawie rzymskim, obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1964 r., przyniosła Mu międzynarodowe uznanie, m.in. nagrodę Premio Arangio-Ruiz i srebrny medal Centro di Studi Romanistici w Neapolu. Studiom nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej i w okresie Odrodzenia były poświęcone Jego monografie wydane w 1978 i 1988 r.

Innym obszarem badań naukowych Profesora było prawo chełmińskie. Współtworzył krytyczną edycję jego źródeł, był autorem cennych opracowań  o wpływach prawa rzymskiego na kodyfikacje prawa chełmińskiego (studia wydane w latach 1984, 1988 i 1993 r.).

Prof. Janusz Sondel był także znakomitym leksykografem, zasłużonym dla rozwoju badań nad językiem łacińskim. W 1997 r. ukazał się jego monumentalny, wielokrotnie wznawiany, liczący ponad 100 000 haseł, „Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków”, za który otrzymał w 1998 r. Nagrodę Fundacji na Rzecz  Nauki Polskiej, zwaną „polskim Noblem” oraz Nagrodę Rektora UJ „Laur Jagielloński”.

Ważny element spuścizny Profesora stanowią dzieje krakowskiej Almae Matris. Poświęcił im  m.in. dwie obszerne monografie „Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki (Kraków 2006) i „Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Kraków 2012).

Istotne miejsce w działalności naukowej i dydaktycznej Profesora Janusza Sondla, niestrudzonego turysty i miłośnika pieszych wędrówek,  zajmowała także problematyka prawa turystycznego. Był również zaangażowanym działaczem społecznym na rzecz lokalnych wspólnot (m.in. w obronie krakowskich Błoń) i spółdzielczym. 

Wierny idei uniwersytetu jako wspólnoty profesorów i studentów wychował wiele pokoleń krakowskich prawników i aktywnie wspierał studencki ruch naukowy, za co uhonorowany został w 2005 r. Honorowym Członkostwem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, najstarszego polskiego stowarzyszenia naukowego.

Profesor Janusz Sondel za swoją działalność naukową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wielokrotnie był laureatem  prestiżowych nagród zagranicznych i krajowych, w tym   Ministra Edukacji i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN oraz Komisji Filologii Klasycznej  i Komisji Prawniczej PAU.  

W osobie Profesora Janusza Sondla Uniwersytet Jagielloński utracił wybitnego uczonego, współtwórcę polskiej romanistyki, organizatora życia naukowego, znakomitego dydaktyka, wychowawcę i przyjaciela wielu pokoleń prawników i specjalistów turystyki.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia w imieniu całej społeczności akademickiej składają

Dziekan, Rada Wydziału, Katedra Prawa Rzymskiego, pracownicy i studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ