Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2022/23

Informujemy, że w roku akademickim 2022/23 studenci ostatnich lat studiów przygotowujący prace dyplomowe licencjackie i magisterskie zobowiązani są do przestrzegania przepisów nowego Regulaminu studiów UJ obowiązującego od 1.10.2019 r.
Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują zarządzenia:
Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Aby uzyskać dostęp w USOSweb do AP (Archiwum Prac), UJ należy wysłać mailem na adres mailowy opiekuna ostatniego roku studiów następujące dane: tytuł pracy dyplomowej, dane promotora i recenzentów- co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Należy poinformować opiekuna roku, czy egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany z wykorzystaniem technologii informatycznych, podając Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej oraz złożyć poniższe oświadczenie:
oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo

Ponieważ egzamin dyplomowy przeprowadzany w formie online traktowany jest jako „wyjątek” do powyższego oświadczenia należy dołączyć wniosek wraz z uzasadnieniem o możliwość przeprowadzenia egzaminu w takiej formie oraz opinię Promotora.

W przypadku skorzystania z form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. ZintegrUJ, Biuro Projektu , Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia. (Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego)

Powyższe oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.zintegruj.uj.edu.pl w zakładce (O projekcie - Dokumenty projektowe - Zadanie 2 i 4) oraz na stronie WPiA.

§ 18 Regulaminu UJ stanowi:

 1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.
 1. Promotor zatwierdza pracę dyplomową do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Zatwierdzenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego.
 2. Promotor zatwierdza pracę dyplomową, jeżeli jej oryginalność nie budzi wątpliwości. W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, przepisy § 13 stosuje się odpowiednio.
 1. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia spełnienia wszystkich warunków dopuszczenia do tego egzaminu przewidzianych w programie studiów i Regulaminie UJ. Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.

§ 13 Regulaminu UJ

 1. Rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na:
  1. przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
  2. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;
  3. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
  4. naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż określony w pkt 1-3;
  5. sfałszowaniu badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa naukowego.

Ponadto do rozliczenia przed obroną student jest zobowiązany:

 • zgłosić w systemie USOSweb program do rozliczenia (po uzyskaniu wpisów ocen, ZAL, NZAL w USOS z wszystkich zajęć objętych programem studiów);
 • złożyć w Dziekanacie posiadane dokumenty konieczne do rozliczenia, np. decyzje, a także dziennik praktyk co najmniej 2 tygodnie przed obroną. Zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych.

Uniwersytet wydaje absolwentowi dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

 1. otrzymuje:
  1. dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim,
  2. na wniosek – dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i/lub odpis suplementu w języku polskim lub angielskim;
 2. uiszcza opłatę w wysokości:
  1. za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł,
  2. za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym wymienionym w ppkt 1 lit. b – 40 zł.

Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020 lub później, otrzymuje:

 1. dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym wymienionym w pkt 4 ppkt 1 lit. b – bezpłatnie;
 2. dodatkowo, na wniosek – odpis dyplomu w języku polskim lub języku obcym wymienionym w pkt 4 ppkt 1 lit. b i/lub suplementu w języku polskim lub w języku angielskim;
 3. za dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku obcym, o którym mowa w ppkt 2, uiszcza opłatę 20 zł.

Zobowiązanie o zamknięciu konta w Wydziałowej Bibliotece Prawniczej

Absolwent przed odebraniem dyplomu zobowiązany jest rozliczyć się z Wydziałową Biblioteką Prawniczą:

W przypadku braku wypożyczonych książek, należy wystosować maila z prośbą o zamknięciu konta (wbp@uj.edu.pl).