Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji UJ (zmiana w dniu 4 maja 2018 na podst. Zarządzenia nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych)

Informujemy, że w roku akademickim 2018/19 studenci ostatnich lat studiów przygotowujący prace dyplomowe licencjackie i magisterskie zobowiązani są do korzystania z serwisu internetowego Archiwum Prac Dyplomowych, zwanym APD związanego z systemem USOS

Informujemy, że w roku akademickim 2018/19 studenci ostatnich lat studiów przygotowujący prace dyplomowe licencjackie i magisterskie zobowiązani są do korzystania z serwisu internetowego Archiwum Prac Dyplomowych, zwanym APD związanego z systemem USOS.

System APD jest połączony z centralnym Punktem Logowania i jest dostępny pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl

wszyscy studenci ostatnich lat studiów - przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego - zobowiązani są do:

 1. Przekazania - na trzy tygodnie praed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż do 7 września (e_mailem na adres opiekuna ostatniego roku studiów) do Dziekanatu podstawowych danych dotyczących pracy (tytuł w języku pracy, dane promotora; dane recenzenta) - pracownicy Dziekanatu wprowadzają te dane do USOS,
 2. po przekazaniu danych do Dziekanatu dokonania w systemie APD następujących czynności:
  1. wypełnienia formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
  2. złożenia w Dziekanacie oświadczenia w sprawie praw autorskich, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018 r. wygenerowanego z systemu APD
  3. wprowadzenia do systemu APD (nie później niż do 15 września) ostatecznej wersji pracy przedkładanej do oceny promotora w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników –. Załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zaakceptowana przez promotora w systemie APD nie później niż do 30 września, ostateczna wersja pracy stanowi bezwzględny warunek uzyskania zaliczenia z seminarium magisterskiego (warsztatu licencjackiego lub seminarium licencjackiego) i przekazania pracy do recenzji. Recenzenci uzupełniają recenzję najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego
  4. wydruku oświadczenia o którym mowa w pkt 2b.
  5. złożenia powyższych dokumentów w Dziekanacie.

Do rozliczenia przed obroną student jest zobowiązany ponadto

 1. zgłosić w systemie USOSweb program do rozliczenia (po uzyskaniu wpisów ocen, ZAL, NZAL w USOS z wszystkich zajęć objętych programem studiów);
 2. złożyć w Dziekanacie posiadane dokumenty konieczne do rozliczenia, np. decyzje, a także dziennik praktyk (co najmniej 2 tygodnie przed obroną i nie później niż do 15 września). Zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych.
 3. wypełnić formularz Biura Karier za pośrednictwem serwisu USOSweb, w którym wyrażają zgodę lub nie wyrażają zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych: a)w związku z realizacją Monitorowania Losów Absolwentów, b)w celu przekazywania informacji o ofertach rozwoju zawodowego, ofertach edukacyjnych oraz ważnych wydarzeniach na uczelni dotyczących absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Wydrukować i podpisany złożyć w Dziekanacie razem z dokumentami przed egzaminem dyplomowym.
 4. złożyć 4 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta) – dot. dyplomu tylko w języku polskim, a w przypadku ubiegania się o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – 5 lub więcej fotografii w zależności od ilości dodatkowych odpisów w językach obcych.
 5. uiścić opłatę za wydanie dyplomu (60 zł za dyplom w j. polskim + 40 zł za każdy dodatkowy odpis w j. obcym), zlecenie widoczne w zakładce płatności na USOSweb, na drugi dzień po złożeniu kompletu dokumentów do obrony.
  Absolwent otrzymuje dyplom wraz dwoma odpisami w języku polskim oraz jeden suplement do dyplomu w języku polskim.
 6. na wniosek absolwenta uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
 7. na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na następujące języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski. Za każdy odpis pobierana jest opłata w wysokości 40,- zł. Wnioski należy złożyć w Dziekanacie przed obroną i uiścić stosowne opłaty. Po jego wypełnieniu student powinien go wydrukować z systemu, a następnie podpisać i złożyć w Dziekanacie. Odpis w języku obcym będzie sporządzony i wydany wraz z oryginałem dyplomu i odpisami w języku polskim. Brak wniosku o wydanie ww. odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.